Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności gbp-domaslawice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gbp-domaslawice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-07-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji.
 • Niektóre pliki PDF mogą być przygotowane jako skan, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.
 • W serwisie może nie być stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych.
 • W serwisie może nie być stosowany znacznik alt w odniesieniu do niektórych plików graficznych.
 • Na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.
 • Mogą wystąpić tabele, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Dąbska.
 • E-mail: biblioteka@gbp-domaslawice.pl
 • Telefon: 693 889 322

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Darłowo
 • Adres: Dąbrowskiego 4
  Darłowo
 • E-mail: wojt@ugdarlowo.pl
 • Telefon: 943446301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się na 1 piętrze, do którego prowadzą schody.