dofinansownie do zadania na promocje Świeta Ryby Drukuj Email

Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego

Dnia 10 grudnia 2018 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach Dorota Dąbska podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn. „Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze DLGR – Święto Ryby Dąbki”. Dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umowę z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego sygnował wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz  wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Całkowita wartość projektu: 12 655,00 zł


Kwota dofinansowania: 9 996,00 zł, w tym udział środków UE w ramach EFMR: 8 496,60 zł.


Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu. Święto Ryby Dąbki jest wydarzeniem promującym historię akwakultury na terenie Gminy Darłowo. Realizacja projektu przyczyni się do większej świadomości na temat zmian w stanie środowiska naturalnego nas otaczającego – zmiany w stanie i jakości wód regionu. Wydarzenie zwiększy także świadomość turystów odwiedzających nasz bogaty w walory krajobrazowe i przyrodnicze region.