Powstanie sala tradycji regionalnych Drukuj

Powstanie sala tradycji regionalnych

Dorota Dąbska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach 28 sierpnia 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na utworzeniu sali tradycji regionalnych w miejscowości Wiekowice. Dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umowę z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego sygnował marszałek Jarosław Rzepa.

Całkowita wartość projektu: 519 818,10 zł

Kwota dofinansowania: 290 000,00 zł, w tym udział środków UE w ramach EFMR: 246 500,00 zł.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie miejsce, które w różnych formach (pikniki, prelekcje , spotkania czytelnicze, zajęcia edukacyjne i wystawy) propagować będzie wiedzę z zakresu rybactwa, ekologii i turystyki regionu – mówi wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski. Aby sala tradycji regionalnych mogła powstać zostanie przebudowane i wyremontowane piętro budynku, na parterze którego usytuowany jest Dzienny Dom Senior+. Do budynku zostanie dobudowane osobne wejście. Powierzchnia pomieszczeń sali tradycji regionalnych będzie zajmowała ponad 350m2. Pomieszczenia te to sala konferencyjna, pomieszczenia przeznaczone na rozmieszczenie gablot informacyjnych związanych z historią regionu, sala pomieszczenia czytelni w której eksponowane będą dokumenty związane z rybackością regionu, pomieszczenia biurowe, toalety. W ramach inwestycji w budynku świetlicy zostaną wykonane tablice informujące o szlakach turystycznych, tablice tematycznie związane z rybactwem w regionie, tablice opisujące sposoby ochrony środowiska wodnego regionu oraz inne tablice i fotografie związane z historyczną relacją regionu.