Drukuj

ogłoszenie o wyborze oferty

Napisał  Administrator wtorek, 23 kwietnia 2019 13:54 | 0 comments

 

GBP/1/2019                                                                                                                    Domasławice, 23.04.2019r.                              

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający (Gminna Biblioteka Publiczna) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa piętra budynku gminnego w miejscowości Wiekowo poprzez utworzenie sali tradycji regionalnej”

za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Ogólnobudowlany „PRIMA” Zenek Bednarek, ul. Słowików 7, 75-819 Koszalin.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przedstawiała najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto (PLN)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji i rękojmi

Liczba punktów w kryterium wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Zakład Ogólnobudowlany „PRIMA” Zenek Bednarek, ul. Słowików 7, 75-819 Koszalin

519 000,00

72

1250

60,00

20

20

100,00

1

2.

MARTOM Mariusz Twardowski, ul. K. Kozłowskiego 21A, 42-530 Dąbrowa Górnicza

638 371,68

72

1250

48,78

20

20

88,78

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                           Dyrektor Gminnej                                                                                                                                                        Biblioteki Publicznej                                                                                                                                            Dorota Dąbska

                        

 

Related items (by tag)

blog comments powered by Disqus
back to top