Informacja z otwarcia ofert

Napisał  Administrator poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:56 | 0 comments
  • Drukuj
  • E-mail

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowę piętra budynku gminnego w miejscowości Wiekowo poprzez utworzenie sali tradycji regionalnej".

 

 

GBP/1/2019                                                                                                         Domasławice, dnia 08.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 08.04.2019 r. o godz. 11:15 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa piętra budynku gminnego w miejscowości Wiekowo poprzez utworzenie sali tradycji regionalnej”.

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto PLN

Okres gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

 1.

Zakład Ogólnobudowlany „PRIMA” Zenek Bednarek, ul. Słowików 7, 75-819 Koszalin

519 000,00

72

1 250

 2.

MARTOM Mariusz Twardowski, ul. K. Kozłowskiego 21A, 42-530 Dąbrowa Górnicza

638 371,68

72

1 250

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
    1. od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 31 października 2019 r.,
    2. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 635 770,00 zł brutto.
  3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1)

                                                                                                               Dyrektor Gminnej Biblioteki                                                                                                                                         Publicznej Dorota Dąbska

Załącznik nr 1

blog comments powered by Disqus